پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 150 26 دی 1398 ساعت 9:29 شماره :68733

آگهی مزایده عمومی
 

« آگهی مزایده عمومی »

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظرداردبه استناد ماده 3قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلهاومراتع و دادنامه شماره 1376 مورخه 1397/06/06 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهره برداری وبهره وری پارک جنگلی شهید ابراهیمی باخرز ( 5098000208000017) طرح های جنگلکاری اقتصادی مشارکتی زلزله کوه نیشابور(5098000208000018)زیندانلو درگز (5098000208000019) گدگانلو درگز(5098000208000020) )، شط زولی گناباد(5098000208000021)، قنوات پنج گانه نشتیفان خواف(5098000208000022)و طرح مدیریت منابع طبیعی و بیابانزدایی با مشارکت مردمی شط زولی گناباد را ازطریق سامانه ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ (ستاد) به آدرس : (www.setadiran.ir  ) با توجه به شرایط و ضوابط مربوطه واگذار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه: ساعت 8 پنجشنبه 1398/10/26 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14 چهارشنبه 1398/11/02

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 14 یکشنبه 1398/11/06

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 دوشنبه 1398/11/07

آدرس : مشهدمقدس، وکیل آباد 30 شماره تماس : 38011385 38011395 -0511

                                                                                                                                                                                  روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 

 | 
اخبار مرتبط
آگهی مزایده عمومی
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :