پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 40 22 خرداد 1399 ساعت 10:20 شماره :73637

آگهی مزایده عمومی
 

« آگهی مزایده عمومی »

     اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد دراجرای تبصره یک ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور و ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ، اجرای طرح چندمنظوره پسته امانلق شهرستان سرخس را باجزئیات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه  ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ (www:setadiran.ir )وباشماره مزایده 5099000208000001 به صورت الکترونیکی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ انتشار مزایده درسامانه: ساعت 8 روزپنج شنبه 1399/03/22

مهلت بازدید : ازشنبه 1399/03/24 تا 5شنبه 1399/03/29همه روزه ازساعت 8 لغایت 14

مهلت ارائه پیشنهاد : تایکشنبه 1399/04/01ساعت 14

زمان بازگشایی : سه شنبه 1399/04/03 ساعت 9

                                    روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :