پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی تجدید مزایده عمومی
بازدید : 14 29 تير 1399 ساعت 7:26 شماره :74980

آگهی تجدید مزایده عمومی
 

    اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد دراجرای تبصره یک ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور و ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ، اجرای طرح جنگلداری چندمنظوره پسته امانلق شهرستان سرخس را باجزئیات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ (www:setadiran.ir )وباشماره مزایده 5099000208000002 به صورت الکترونیکی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .

 

تاریخ انتشار مزایده درسامانه: ساعت 10 یکشنبه 1399/04/29

 

مهلت بازدید : ازیکشنبه 1399/04/29تا یکشنبه1399/05/05همه روزه ازساعت 8 لغایت 14 

 

مهلت ارائه پیشنهاد : تاچهارشنبه 1399/05/08 ساعت 19

 

زمان بازگشایی : پنج شنبه 1399/05/09 ساعت 11

                         

                                     روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی

                                                                                                                              

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :