پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
بازدید : 11 18 خرداد 1400 ساعت 12:43 شماره :85877

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

     اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز روچی شهرستان گناباد به شماره فراخوان 2000000208000011 و مبلغ برآورد -/8/771/812/953 ریال به پیمانکاران داراي گواهي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته آب یا کشاورزی و یا ابنیه و ساختمان با حداقل رتبه 5 واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس: www:setadiran.ir  انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه: ساعت 10 چهارشنبه 1400/03/19

مهلت دریافت اسناد: ساعت 19 یکشنبه 1400/03/23

مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد : ساعت 19 چهارشنبه 1400/04/02

مهلت تحویل اصل ضمانت نامه: تاساعت 14 چهارشنبه 1400/04/02

آدرس: مشهدمقدس- بلوار وکیل‌آباد  وکیل آباد 30 - اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی- امور پیمان ها- تلفن:38680681-051 داخلی 340  341

                                                    

                                              روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :