جنگل جنگل پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جنگل
جنگل
 

جنگل:

سطح كل جنگلهاي استان در ناحيه رويشي ايران توراني قرار دارد و از لحاظ سطح جنگلهاي طبيعي در بين استانهاي كشور مقام دوازدهم را دارا ميباشد .سرانه جنگل با جمعيت 5600000 نفر (در سال 85 )و 498885 هكتار جنگلهاي طبيعي ، معادل 0/12 هكتارمي باشد. 

                                                                                                                                                                                           

جدول وضعيت جنگلهاي استان اعداد به هكتار

طبقات

جنگلهاي طبيعي با درصد تاج پوشش مختلف

بيشه زار و درختچه زار

بيش از 10%

جنگلهاي دست كاشت

جمع

بيش از  50 %

25- 50 %

5- 25 %

مساحت

3841

29142

465901

328086

169185

996155

نسبت به استان(درصد)

0/03  0/25 3/96 2/79 1/44  8/48
چاپ | ارسال به ديگران  |