مرتع " />     مرتع " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراتع
مراتع
 

    مرتع :

   سطح مراتع استان 6566029هکتار می باشد که 59درصد از مساحت اراضی استان را شامل می شود جهت تقویت پوشش گیاهی مراتع و همچنین جلوگیری از تخریب روز افزون مراتع همه ساله فعالیتهای زیادی توسط اداره مراتع از جمله اجرای برنامه های کودپاشی ،بذر پاشی ،کپه کاری و ذخیره نزولات آسمانی و قرق مراتع به منظور تقویت پوشش گیاهی و همچنین تهیه طرحهای مرتعداری ،ممیزی مراتع ، مدیریت چرای دام ، ساماندهی چرای دام در مرتع به منظور جلوگیری از تخریب مراتع با همکاری مرتعداران در حال اجرا می باشد

 

جدول وضعيت مراتع استان

                                                                                                                                                             اعداد به هكتار

طبقات

اراضي مرتعي

جمع كل

مراتع خوب

مراتع متوسط

مراتع ضعيف

مساحت

305900

2149826

4110303

6566029

نسبت به استان(درصد)

2/6 18/3 

35

55/9 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |