بیابان : آب و هواي اس" /> بیابان : آب و هواي اس" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیابان
بیابان
 

بیابان :

آب و هواي استان به علت تاثير گذاري عوامل مهمي از جمله موقعيت جغرافيايي،وجود مناطق كويري و كوههاي مرتفع و....خيلي متنوع ، از انواع خشك تا نيمه خشك است. اين وضعيت آب و هوايي موجب شده كه اكوسيستم حاكم بر مناطق بياباني استان از يك شرايط حساس و شكننده برخوردار باشد.

•         بر اساس مطالعات طرح ملي مديريت مناطق بياباني كشور :

وسعت عرصه هاي بياباني 5554000 هكتار كه معادل 48 درصد سطح استان و4 /18 درصد مناطق بياباني كشور

•         بر اساس طرح ملي شناسايي كانونهاي بحراني فرسايش بادي در استان خراسان رضوي :

مساحت اراضي تحت تأثير فرسايش بادي 1576920 هكتار كه معادل29/7درصد سطح بيابانهاي استان و 8 درصد اراضي تحت تأثير فرسايش بادي كشور

سطح كانونهاي بحراني فرسايش بادي 768700 هكتار كه معادل 13/6 درصد سطح بيابانهاي استان و 11 درصد مساحت كل كانونهاي فرسايش بادي كشور 

 

 

جدول:وضعيت مناطق حساس به فرسايش بادي استان

           ارقام به هكتار

نام استان

برداشت با شدت زياد

برداشت با شدت متوسط

برداشت با شدت كم

رسوب گذاري فعال

رسوب گذاري نيمه فعال

رسوب گذاري كم فعال

حمل با شدت زياد

حمل با شدت متوسط

جمع

خراسان رضوي

180827

443091

570878

27936

113581

180371

35095

25141

1576920

چاپ | ارسال به ديگران  |