پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراحل انجام کاردر اداره فنی مهندسی
مراحل انجام کاردر اداره فنی مهندسی
اداره فني و مهندسي فعاليت هاي خود را در بخشهاي نقشه و نقشه برداري وRS & GIS بشرح ذيل انجام مي دهد :
 
بخش نقشه برداري :
فعاليت هاي اين بخش عبارت است از:
الف - صدور پاسخ استعلامات طي مراحل ذيل :
1-شناسايي منطقه و استعلام از مراجع ذيربط و بررسي سوابق ثبتي و ارضي پلاك در شهرستان
2-نقشه برداري صحرايي از قطعه مورد استعلام با هماهنگي با كارشناس نقشه برداري شهرستان توسط مستعلم
3-جانمايي نقشه مستعلم و بررسي آن توسط كارشناسان مهندسي و مميزي شهرستان و ارائه پاسخ استعلام و ارسال رونوشت آن به اداره كل
 ب - نظارت بر نحوه صدور پاسخ استعلامات توسط ادارات منابع طبيعي شهرستانهاطي مراحل ذيل :
1-ورود نامه مستعلم به اداره شهرستان با تمامي مدارك ثبتي و ارضي و نقشه اراضي مورد استعلام متقاضي با فرمت مورد نظر اداره منابع طبيعي
2-بررسي سوابق ثبتي و ارضي در واحد استعلامات و بازديد از اراضي مورد استعلام توسط كارشناسان واحد مميزي و مهندسي شهرستان
3- جانمايي وپياده سازي نقشه اراضي مورد استعلام بر روي نقشه اجراي پلاك توسط واحد مهندسي شهرستان و تهيه نقشه آن
4- پاسخ به مرجع استعلام در قالب نامه و بپيوست نقشه اراضي مورد استعلام و فرستادن رونوست به اداره كل
5- بررسي فني نقشه ارسال شده از شهرستان در اداره مهندسي اداره كل
6- بررسي سوابق ثبتي و ارضي در اداره مميزي اراضي اداره كل
7- در صورت داشتن ايراد برگشت به شهرستان و انجام اصلاحات در شهرستان و ارسال پاسخ اصلاحيه به مرجع استعلام و رونوشت آن به اداره كل
8- درغير اين صورت بايگاني در اداره كل
ج - تهيه نقشه هاي مورد درخواست اجراي مقررات مواد 13و 39 طي مراحل ذيل :
1- درخواست اجراي مواد 13-39 پلاكهاي اجراي ماده2توسط شهرستانها
2- بررسي نقشه هاي مورد تقاضا توسط اداره فني مهندسي
3- كارتوگرافي وتاييد نقشه ها و تغييرراهنماي نقشه
4- بررسي كالك واسكن نقشه با فايل رقومي براي كنترل
5- تهيه گزارش اصلاحات 13-39 و اعلام آن به معاونت حفاظت واموراراضي
6- بررسي مجدد كالك و اسكن نقشه با فايل رقومي براي كنترل نهايي
7- درصورت وجودآراءكميسيون ماده واحده ارسال به شهرستان جهت اصلاح
8- درصورت تاييدكميته فني مميزي اراضي تهيه چك پلات وارسال به شهرستان
9- تاييدچك پلات توسط اداره ثبت شهرستان وارسال به اداره كل
 10- تهيه كالك نهايي توسط اداره فني مهندسي وارسال به شهرستان
11- امضاي كالك نهايي توسط اداره منابع طبيعي وآبخيزداري واداره ثبت شهرستان وارسال كالك وسند به اداره كل
12- تحويل كالك توسط اداره فني مهندسي و تحويل سند به مميزي اراضي
د- نحوه پذيرش و بررسي اعتراضات به كميسونهاي ماده واحده شهرستانهاطي مراحل ذيل :
1- تهيه نقشه محل مورد اعتراض توسط متقاضي با هماهنگي با نقشه بردار
2- سير مراحل مقدمات بررسي عكسهاي هوايي و تهيه مستندات لازم در اداره شهرستان و ارسال به اداره كل
3- بررسي مدارك مربوط به عكس هوايي توسط كميته فني بررسي عكسهاي هوايي
4- بررسي محل وقوع منطقه مورد اعتراض روي عكس هوايي و اظهار نظر كميته فني  بررسي عكسهاي هوايي و ارسال به شهرستان
5- ارائه نقشه و ساير مستندات به كميسيون ماده واحده
6- تائيد نقشه و ارسال به همراه ساير مستندات به اداره كل
8- بررسي مدارك توسط نماينده حراست
9-    قراردادن فرم مخصوص راي 
10- ارسال مدارك راي وفرم مخصوص راي براي امضاء از اداره مهندسي –مدير كل-اداره حراست
11- كنترل فني توسط كارشناس معين و نماينده حراست
12- در صورت عدم تائيد ، با شهرستان جهت اعمال صحيح طبق بخشنامه 978،10051-2/3/71 مكاتبه مي شود.
13- در صورت تائيد توسط كارشناس معين و توسط نمايئده حراست برروي اوژينال اصلاح مي گردد.
14- تشكيل جلسه توسط معاونت فني ، مسئول حراست ، رئيس اداره مهندسي ، رئيس اداره مميزي ،نماينده حراست 
15- در صورت تائيد ، توسط نماينده حراست برروي كالك اصلي وفايل   dwgو tifو آمار اصلاح مي گردد و در صورت عدم تائيد ، ارائه گزارش به اداره مميزي
ه- جانمايي قطعات واگذاري برروي نقشه ها ي اجراي ماده 2 و 39-13 طي مراحل ذيل:
1-تهيه نقشه محدودة قابل واگذاري توسط نقشه بردار شهرستان
2-ارسال مدارك واگذاري از اداره استعداديابي به اداره مهندسي
3-كنترل فني قطعه واگذاري توسط نماينده مهندسي
4-در صورت عدم تائيد، فرم ايرادات به اداره استعداديابي اعلام شده و اداره استعداديابي با فرم مخصوص به شهرستان مكاتبه مي شود .
5-در صورت تائيد ، برروي كالك اصلي و فايل  dwgو tif پياده مي گردد و ارسال مدارك به اداره استعداديابي
- اقدامات انجام شده در بخش    RS & GIS
فعاليت هاي اين بخش عبارت است از:
1- ايجاد پايگاه داده هاي مكاني نقشه هاي اجراي ماده 2 و 56 درمحيط GIS طي مراحل ذيل:
- ورود فايل dwg به نرم افزار  Arcview، جستجو در فايل مورد نظر براساس لايه هاي پلي گوني ( ملي ، مستثنيات ، واگذاري و ...) و تهيه فايل shp با نام كدآرشيونقشه
- ايجاد توپولوژي براي فايل مورد نظرواتصال بانك اطلاعاتي شامل نوع پلي گون، نام شهرستان ، نام پلاك ، كد آرشيو و مساحت
- اتصال نقشه ها به يكديگرو تهيه لايه هاي شهرستاني
- استخراج مناطق داراي گپ و اورلپ با يكديگر و گزارش آنها
 
2- تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي پوشش گياهي استان با استفاده از تصاوير ماهواره اي و برداشتهاي صحرايي با هماهنگي و همكاري اداره مراتع اداره كل 
3-    تهيه پايگاه داده هاي مكاني منابع طبيعي و آبخيزداري
4- تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي جنگلي مناطق ايران توراني با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بازديدها و برداشتهاي صحرايي با هماهنگي و همكاري اداره جنگلكاري و جنگلداري اداره كل.  
5- تهيه آمارمربوط به تقسيمات سياسي شهرستانها، پوشش گياهي، كاربري اراضي، كانون هاي بحراني فرسايش بادي مطابق با تغييرات اعمالي درمرزاستان و شهرستانها دربخش.GIS
6- ارائه خدمات نقشه اي اعم از نقشه هاي پوشش گياهي، كاربري اراضي، عكس- نقشه، نقشه هاي پايه و نقشه هاي موضوعي به كارشناسان، ادارات ستادي و شهرستانها، دانشجويان، مشاورين طرف قرارداد و سازمانها و ادارات و غيره.
چاپ | ارسال به ديگران  |