پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراحل انجام کاردر اداره جنگلداری و جنگلکاری
مراحل انجام کاردر اداره جنگلداری و جنگلکاری
- پروژه زراعت چوب :
1- ابتدا متقاضي تقاضاي كتبي خود را به اداره شهرستان تحويل داده وپس از دستور رئيس وثبت در دفتر به كارشناس مربوطه ارجاع مي گردد .
2- بازديد كارشناس جنگلكاري شهرستان از عرصه از حيث مستثنيات يا منابع ملي بودن با نقشه هاي اجراي ماده 2 مطابقت داده ودر صورتيكه از نظر ذكر شده وخاك وآب مورد نياز ممانعتي وجود نداشته باشد فرمهاي مربوطه را تكميل نموده وسپس با صدور حواله متقاضي را به يكي از دونهالستان طرق يا نيشابور( اين موضوع قبلا مشخص وبه اداره شهرستان اعلام گرديده است) جهت دريافت نهال يارانه اي معرفي مي نمايد
4- در صورت وجود اعتبار ودر خواست متقاضي فرم دريافت تسهيلات بانكي به متقاضي تقديم شده كه پس از تكميل فرم وتاييد رئيس اداره شهرستان وكارشناس بخش جنگل به اداره كل هدايت شده كه پس از تاييد اداره ستادي جنگلكاري به طرح وبرنامه تحويل شده ودر نهايت به سرپرستي بانك كشاورزي معرفي ميشود
3- اين فرم پس از تاييد رييس اداره شهرستان به تاييد ناظر استاني و رييس ستادي (اداره جنگلداري و جنگلكاري) مي رسد
4- تحويل فرم تسهيلات به واحدطرح و برنامه اداره كل(براي هرهكتار در سال 1388 مبلغ 22000000 ريال وام تعلق مي گيرد)

4- لازم به ذكر است نظارت بر اجراي پروژه توسط كارشناسان جنگلكاري انجام مي گيرد.

 

- نهضت سبز و دريافت نهال :
1-ارائه درخواست كتبي متقاضي(ائم ازاشخاص حقوقي ويا حقيقي) به اين اداره كل ويا ادارات منابع طبيعي شهرستانهاي ذيربط
2- بازديدكارشناس جنگلكاري شهرستان و تاييد موارد فني و ترسيم نقشه UTM   و تاييد عرصه از نظر مستثنيات بودن عرصه
3- صدور حواله واعزام متقاضي به نهالستان براي دريافت نهال يا تحويل از طريق شهرستان در محل اداره
4- دستور صدور حواله توسط مسئول يا جانشين نهالستان به كاركنان نهالستان
5- صدورحواله سه نسخه اي  كه بايد به امضاء صادر كننده حواله ، تحويل دهنده و تحويل گيرنده نهال برسد. يك نسخه از حواله در نهالستان نگهداري شده، يك نسخه به تحويل گيرنده نهال تحويل ميشود و نسخه سوم توسط نگهباني نهالستان از فرد تحويل گيرنده نهال ( ضمن كنترل تعداد نهال دريافتي با تعداد حواله صادره ) دريافت ميشود.
 لازم به ذكر است نظارت بر اجراي پروژه توسط كارشناسان معين جنگلكاري شهرستانها انجام مي گيرد.
6- در صورت لزوم اداره ستادي براي بعضي از متقاضيان مانند ادارات دولتي ويا نهال خارج از سقف براي شهرستانها را راسا اقدام به صدور حواله خواهد نمود.
چاپ | ارسال به ديگران  |