پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراحل انجام كار يا خدمت در اداره حقوقي
مراحل انجام كار يا خدمت در اداره حقوقي

 

 مراحل انجام کار در اداره حقوقی

 

ماده 59 يا تقسيط بدهي متخلف :

1-ارائه درخواست توسط متقاضي به اداره شهرستان و تكميل فرمهاي خاص ماده 59 و يا درخواست تقسيط به اداره شهرستان
2- بررسي و تاييد فرمها در اداره شهرستان و ارسال به اداره كل
2-بررسي و كنترل درخواستها براساس فرمهاي تنظيمي و سوابق قبلي در اداره حقوقي
3-ارجاع به يگان حفاظت و استعلام درخصوص رفع تصرف يا ضبط مواد موضوع تخلف و يا رفع تعليف دامها از مرتع ( بسته بر نوع تخلف) و وصول و يا عدم وصول خسارات يا ميزان آن از يگان حفاظت
4-پس از بررسي و اعلام نظر يگان حفاظت و اعاده به اداره حقوقي ، با كنترل مجدد فرمها و در صورت وجود شرايط قانوني ، گزارش از موضوع به مدير كل ارائه تا دستور لازم ارائه گردد.
5-پس از ارائه دستور مدير كل و ارجاع به اداره حقوقي ، كارشناس مربوطه مجددا" نسبت به بررسي درخواست اقدام و با بررسي و كنترل سوابق موجود( از حيث عدم استفاده قبلي از اين معافيت قانوني) و پس از ثبت نام متخلف در دفتر مربوطه ، پاسخ لازم عنوان اداره شهرستان تهيه و ارسال مي گردد.
 
 بررسي و اعلام نظر درخصوص قراردادها :
1-قرارداد توسط واحد امور پيمانها تنظيم و به اداره حقوقي ارسال مي گردد.
2-توسط اداره حقوقي بررسي لازم انجام و در صورت لزوم ، ايرادات مربوطه برطرف يا به واحد مربوطه منعكس مي گردد.
3- نهايتا" قرارداد تاييد و جهت امضاء به مديريت ارسال مي گردد.
 
  طرح دعوي اعتراض به آراء كميسيون ماده واحده :
1-پس از ارجاع آراء كميسيون ماده واحده كه توسط كميته فني و مميزي اداره كل تصميم به اعتراض به آنها اتخاذ گرديده و وصول به اداره حقوقي ، با ملاحظه سوابق مربوطه ، دادخواست تهيه و طي نامه اي به شهرستان ارسال تا پس از تكميل به محاكم تحويل گردد.
2-با وصول اخطاريه شركت در جلسه رسيدگي ، پرداخت حق الزحمه كارشناسي ، ابلاغ نظريه كارشناسي و...... اقدامات قانوني لازم با معرفي نماينده( كارشناس حقوقي در هر مورد ) انجام تا نظريه كارشناسي يا در نهايت راي مربوطه ( اعم از بدوي يا تجديدنظر) به اين اداره كل ابلاغ گردد.
3-در صورت صدور راي از مرجع بدوي بر خلاف سوابق و قوانين ، راسا" و در مهلت مقرر تقاضاي تجديدنظر انجام مي پذيرد و در صورت صدور راي از مرجع تجديدنظر، گزارشي از سوابق پرونده بانضمام سوابق آن در فرم مخصوص گزارش درج و پس از كنترل مجدد نزد مدير كل ارسال مي گردد تا پس از اتخاذ تصميم و ارائه طريق لازم ، وفق نظريه مديريت و يا كميته فني مميزي اقدام لازم عندالاقتضاء توسط اداره حقوقي انجام و يا پس از ثبت در دفتر ماده واحده با توجه به دستور صادره ، به ادارات فني مربوطه( اداره مميزي، مهندسي) جهت اصلاح نقشه و ارائه مجوز پاسخ استعلام ارسال مي گردد.
 
بررسي و اقدام آراء ارسالي از شهرستانها :
1-پس از وصول نامه شهرستان بانضمام دادنامه قطعي و نهايي از ادارات منابع طبيعي شهرستانها( در دعاوي كه از ناحيه افراد بطرفيت ادارات شهرستانها طرح مي گردد) و ارجاع به اداره حقوقي موضوع به كارشناس معين ارجاع مي گردد.
3-موضوع توسط كارشناس معين مربوطه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و پس از بررسي سوابق و در صورت وجود هرگونه ابهام يا ايرادي از طريق انجام مكاتبه با شهرستان موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و پس از رفع ابهام يا رفع ايراد ، گزارش در فرمهاي خاص مربوطه عنوان مدير كل تهيه مي گردد.
4- مجددا" موضوع با توجه به سوابق و دادنامه هاي صادره كنترل گرديده و نزد مدير كل محترم ارسال مي گردد.
5-پس از وصول دستور از ناحيه مدير كل، دستور صادره ثبت و به اقتضاء دستور صادره، موضوع جهت انجام اقدام لازم به اداره ذيربط مربوطه ارجاع مي گردد.( اداره فني يا ستادي ذيربط)
 
اقدام اجرائيات و پيگيري چكهاي برگشتي تا وصول :
1-ارجاع وتحويل چكها وگواهي هاي عدم پرداخت مربوطه از امور مالي به اداره حقوقي
2-تهيه تصوير از هر يك از چكها و گواهي عدم پرداخت مربوطه و تشكيل پرونده در خصوص هر يك از چكها
3-تنظيم دادخواست.
4-در صورتيكه واگذاري اراضي ويا آدرس خوانده در شهرستان باشد اصل دادخواست بانضمام اصول چكها وگواهي عدم پرداخت به نماينده شهرستان تحويل مي گردد و در صورتيكه چك مربوط به مشهد باشد دادخواست راسا" به دادگاه صالحه ارائه و با انجام پيگيري لازم ، پس از طي مراحل قضائي پرونده و صدور حكم قطعي ، تقاضاي صدور اجرائيه مي گردد.
5-پيگيري صدور اجرائيه و اجراي دادنامه تا وصول مبالغ محكوم به (شامل مبلغ مبلغ چك ، خسارات تأخيرتأديه وحق الوكاله نماينده حقوقي ).
6-تحويل فيشهاي پرداختي به امورمالي و درج در پرونده 
7-تنظيم نامه استرداد چك به متقاضي و ارسال به شهرستان
 
چاپ | ارسال به ديگران  |