پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارزیابی پروزه های ابخیزداری
ارزیابی پروزه های ابخیزداری

 

 

 

(مطالعات ارزيابي نتايج پروژه هاي آبخيزداري استان خراسان رضوي )

 

 

رديف

سال ارزيابي

شهرستان

زيرحوزه

مساحت

وضعيت تصويب

بايگاني

1

1382

قوچان

يادگار

12000

مصوب كميته فني

-

2

1385

نيشابور

كليدر

2900

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

3

مشهد

گوش و بهره

5600

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

4

1386

 

تايباد

ارزنه ارخود

8755

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

5

سبزوار

مهر

5112

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

6

فريمان

ناري

8000

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

7

كاشمر

مكي - خشرود

1422

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

8

گناباد

كاخك

3720

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

9

صالح آباد

شاه نشين

2581

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

10

1387

 

زاوه

ساق

3000

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

11

تايباد

كالچه

3095

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

12

تربت حيدريه

قلعه نو

7127

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

13

فريمان

اره كمر

2975

مصوب كميته فني

آرشيو آبخيزداري

14

چناران

جمعاب

200

بررسي نزد كميته فني

-

15

1388

 

نيشابور

بقيع و بجنو

6000

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

16

تربت جام

جهان آباد

650

بررسي نزد كميته فني

-

17

مشهد

كوشك آباد

4350

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

18

مشهد

استاج

2500

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

19

قوچان

عمارت

6025

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

20

سرخس

يكه بيد

4900

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

21

قوچان

امام ورديخان

5013

بررسي نزد كميته فني

-

22

1389

رشتخوار

براكوه

2300

مصوب كميته فني

تكثير نهايي

23

خليل آباد

حوزه شهري

4116

بررسي نزد كميته فني

-

24

كلات

باغكند

3951

بررسي نزد كميته فني

-

25

1390

خواف

لاج

7169

بررسي نزد كميته فني

-

26

تربت حيدريه

رودخانه

5806

بررسي نزد كميته فني

-

27

1391

باخرز

فري آباد و كرديان

4223

قرارداد سالجاري

-

چاپ | ارسال به ديگران  |