پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت برنامه ریزی
معاونت برنامه ریزی
 

شرح وظايف معاونت برنامه ريزی، توسعه مدیریت و منابع:

-          تشخيص و تعهد اسناد مالي اداره كل.

-          نظارت بر مسائل مالي با توجه به قوانين.

-    نظارت و ارائه براي امورات اداري شامل جذب، استخدام، بازنشستگي، مرخصي، گزارش كار و غيره در ارتباط با پرسنل.

-          تائيد نهايي احكام پرسنلي، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در خصوص پرسنل.

-          نظارت و هماهنگي امورات پشتيباني و خدماتي اداره كل با ساير واحدها.

-          پيگيري امور مربوط به بودجه ريزي.

-          پيگيري موافقتنامه هاي استاني شامل تملك سرمايه اي و هزينه اي.

-          پيگيري تسهيلات بانكي مربوط به پروژه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و بيمه طرحها.

-          نظارت و پيگيري جذب در آمدهاي قانوني.

-          نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه.

-          مسئوليت كميسيون معاملات و خسارات در اداره كل.

-          بررسي و پيگيري مشكلات اداري و مالي و طرحهاي واحدهاي ستادي و شهرستان.

-          تهيه گزارشات مالي، اداري، آماري و عملكرد ادره كل.

-          پيگيري طرحهاي تهيه شده توسط دفاتر فني و تامين اعتبار بر اساس قوانين بودجه.

-          ابلاغ دستور العملهاي قانون بودجه به واحدها.

-          نظارت و ارزشيابي عملكرد بر اساس برنامه هاي مصوب.

-          شركت در كميسيون ها، شوراي اداري و اموراتي كه ارجاع مي گردد.

-          انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.

چاپ | ارسال به ديگران  |