پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون فنی
معاون فنی
 

شرح وظايف معاونت فني :

- مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد اجرايي ادارات زير مجموعه بخش فني شامل ادارات جنگلكاري ، بهره برداري ، بيابانزدايي ، مرتع و مهندسي اداره كل منابع طبيعي استان.

- تعيين نيازهاي مطالعاتي در سطوح شناسايي ، نيمه تفصيلي ، تفصيلي و اجرايي در زمينه هاي جنگل ، مرتع و بيابان.

- تعيين وبرآورد اعتبارات طرحهاي اجرايي.

- مسئوليت پيشنهاد طرحهاي اجرايي استان بر اساس سياستهاي محوري سازمان.

- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي استاني بخش فني.

- نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه.

- برنامه ريزي جهت هزينه كرد مربوط به طرحهاي ذيربط در حوزه مسئوليتي.

- تهيه گزارشات مالي و فيزيكي عملكرد واحد هاي تابعه.

- مسئوليت گروه نظارت و ارزشيابي عملكرد اداره كل منابع طبيعي استان.

- اعمال مديريت بر كميته فني استان.

- مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت برمراحل تهيه ، تصويب و اجراي طرحهاي بخش جنگل ، مرتع و بيابان.

- شناسايي نيازهاي آموزشي علمي و تخصصي و پيگيري برنامه هاي آموزشي پرسنل ذيربط.

- پيگيري سياستها و برنامه هاي ارائه شده از سوي معاونتهاي مربوطه سازمان و دفاتر ستادي و ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم.

- مطالعه و برنامه ريزي در راستاي اعمال نشانه گذاري درختان با رعايت اصول جنگلداري و جنگل شناسي و بررسي ساليانه سهميه طرحها و مطابقت لازم با كتابچه هاي مصوب طرحهاي جنگلداري (مختص معاونين فني شمال كشور ).

- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.

چاپ | ارسال به ديگران  |