پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آموزش و ترویج
آموزش و ترویج

 

شماره تماس : 38011190-051

نام : زهرا

نام خانوادگي : ذبیحی

مدرك تحصيلي :

رشته تحصيلي :

سمت : رئيس اداره آموزش ،ترويج ومشاركتهاي مردمي

شرح وظايف :

1ـ آموزش ضمن خدمت همكاران :

الف.نياز سنجي آموزش (طيق فرم پيوست شماره يك )

ب.برنامه ريزي جهت آموزش ضمن خدمت همكاران (نكته : باتوجه به فراواني عناوين آموزشي انتخاب شده توسط همكاران،دوره ها به دو صورت ملي واستاني برگزارمي گردد) .

ج.معرفي به دوره همكاران .

د.عقد قرار دادبامراكز آموزشي جهت برگزاري دوره هاي موردنياز .

ه.پيگيري آموزشهاي مهارتهاي هفت گانه ( ICDL ) .

و.پيگيري تعجيل در گروه همكاران ( باتوجه به آموزشهاي گذرانده شده ) .

ز.پيگيري ماموريتهاي آموزشي همكاران .

ح.آموزشهاي عمومي كوتاه مدت همچون سلامت اداري و .......

ت.برگزاري كارگاههاي آموزشي .

ي.تشكيل وتكميل پرونده آموزشي همكاران(طيق فرم پيوست شماره دو ) .

2- آموزشهاي عمومي :

الف.شناسايي مجريان طرحهاي وبهره برداران منابع طبيعي وآبخيزداري: واقدام جهت تكميل فرم شناسنامه آموزشي مجريان وبهره برداران (طبق فرم پيوست شماره 3 ) وتشكيل بانك اطلاعات .

ب.آموزش ترويجي مجريان طرحها وبهره برداران : كه باهمكاري مديريت ترويج سازمان جهادكشاورزي ودر قالب دوره هاي آموزشي يك روزه ، دوروزه ، سه روزه ، كارگاههاي آموزشي ، بازديد هاي آموزشي و...... برگزار مي گردد .

ج.آموزش مهارتي مجريان طرحها وبهره برداران : كه در قالب آموزشهاي مهارتي پنج روزه ، هفت روزه وبعضاّ دوازده دوره برگزار مي گردد.كه دراين آموزشها بيشتر سعي براين است كه مهارت فني واجرايي مجري طرح وبهره بردار افزايش يافته وتوصيه مي شودكه متقاضيان تسهيلات بانكي جهت افزايش بهره وري خود دراين دوره ها شركت نمايند .

د.آموزش دهياران وشوراهاي اسلامي روستاها :به منظورآشنايي بيشترآنان بامباحث مرتبط بامنابع طبيعي وآبخيزداري

ه.تعامل باسازمان تبلغات ، حوزه هاي علميه و.... جهت آموزش روحانيون وطلاب معزز( قبل از اعزام آنان به روستاها ومراكز تبليغي ) كه با توجه به نفوذ كلام وتوانائيهاي گفتاري اين عزيزان يكي از بهترين راههاي اشاعه فرهنگ منابع طبيعي وآبخيزداري است .

و.آموزش به آموزشياران وسواد آموزان نهضت سوادآموزي : درراستاني تفاهمنامه منعقده .

ز.آموزش وترويج فرهنگ منابع طبيعي دربين مدارس واردوگاههاي دانش آموزي : جهت مربيان ودانش آموزان در طول سال وبه مناسبتهاي مختلف ( هفته مشاغل ،هفته منابع طبيعي و..... ) ودر قالب سخنراني كارشناسان تخصصي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري .

3- ترويج :

حجم بالائي از فعاليتهاي بخش ترويج در قالب آموزش عمومي معرفي گرديد ( فعاليتهائي همچون آموزشهاي ترويجي يك روزه وچند روزه ،آموزش دهياران، آموزشهاي فني وحرفه اي و.... ) .علاوه برموارد فوق الذكر ميتوان به عناوين زير نيز اشاره نمود :

الف.بستر سازي براي سازماندهي تشكيل تعاونيها واتحاديه هاي مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري .

ب.بستر سازي براي تشكيل انجمن صنفي قانوني مرتعداران .

ج.شناسايي ، انتخاب ومعرفي نمونه هاي برترمنابع طبيعي وآبخيزداري .

د.برنامه ريزي جهت همياران طبيعت در قالب مروجين ومحافظين افتخاري منابع طبيعي ودرراستاي طرح ارسالي (طيق فرم پيوست شماره 4 ).

ه.درج مطالب وموضوعات مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري در مجلات ونشريات هفتگي وماهنامه منتشره آموزش وپرورش ونهضت سواد آموزي .

و.ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق وسايل ارتباط جمعي صداوسيما ، مطبوعات وجرايد كثير الانتشار .

ز.توليد موادكمك آموزشي ( بروشور ، نشريه ،جزوه آموزشي ،اسلايد، CD و ..... ) براي مجريان طرحها، بهره برداران وساير اقشار.

4- مشاركت مردمي :

الف.جلب مشاركت شوراهاي اسلامي روستاها ، نيروهاي مقاومت بسيج ، جوانان هلال احمر و .... در فرهنگ سازي واطفاء حريق .

ب.مستند سازي از فعاليتهاي مشاركتي موفق ونمونه هاي برتر منابع طبيعي وآبخيزداري.

ج.استفاده از اشخاص حقيقي وحقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي به عنوان مهندسين ناظر مشاوره در تهيه ، اجراونظارت برطرحها ي مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري در راستاي تفاهم نامه وبخشنامه شماره 328/200 مورخ 20/1/86 معاونت محترم توسعه منابع انساني وامور مجلس وزارت جهاد كشاورزي .

د.اجرائي وعملياتي نمودن تفاهم نامه هاي موجود همكاريهاي مشترك بين سازمان بادستگاههاي دولتي در قالب ستاد نهضت سبز

ه.مشاركت نيروهاي يسيج سازندگي در عمليات طرحهاي جنگلكاري ،آبخيزداري ، بيابانزدائي و .... باهماهنگي ترويج جهاد كشاورزي استان .

و.استفاده از سازمانهاي مردم نهاد طرفدار منابع طبيعي ومحيط زيست در ترويج فرهنگ منابع طبيعي .

چاپ | ارسال به ديگران  |