پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - یگان حفاظت
یگان حفاظت
 

ماموريت و وظايف يگان حفاظت بر اساس دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح :

الف ) ماموريت يگان طبق ماده 5 دستور العمل مذكور :

-    ماموريت يگان عبارت است از : حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي و ذخاير جنگلي بر اساس سياستهاي كلي سازمان .

ب ) وظايف يگان طبق ماده 6 دستور العمل مذكور :

1- حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرحها و دستورالعملها ي ذيربط .

2-اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه هاي منابع طبيعي .

3- اتخاذ تدابير ، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرايم مرتبط با و ظايف قانوني سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور .

4- بررسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق و غير مجاز در معابر ، جنگلها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا ( نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) .

5- جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه .

6- جلوگيري و برخورد قانوني با هرگونه بهره برداري غير مجاز از جنگلها ، مراتع و بيابانها طبق قوانين موضوعه .

7- هماهنگي و همكار ي متقابل جهت جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز كه به عهده واحد حراست سازمان مي باشد .

8- مساعدت و همكار ي با عوامل ذيربط در اطفاي حريق منابع طبيعي و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح و حوادث غير مترقبه در عرصه هاي منابع طبيعي .

9- انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و در حدود وظايف مطابق ماده ( 15 ) قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 28/6/78) و مواد بعدي آن قانون .

10-تشكيل پرونده قضائي متخلفين ، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي برابر قوانين موضوعه و ارجاع و اعزام به مراجع ذيربط .

11-مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم ( در محدوده استحفاظي )

12-بازرسي مستمر كارگاههاي چوب بري و كارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره ( 3 ) ماده ( 54 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع .

13-گشت و مراقبت از عرصه و اعيان منابع طبيعي .

14-حفاظت از اماكن و واحدهاي تابعه يگان .

15-تهيه طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جدول مصوب سازماني و ارائه آن به مبادي ذيربط جهت سير مراحل تصويب .

چاپ | ارسال به ديگران  |