پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حقوقی
حقوقی
 

شماره تماس : 38011246-051

نام: محمد علی

نام خانوادگی : قدمیاری

سمت : رئیس اداره حقوقی

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :  

اداره حقوقی

اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  

 انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، دراختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ، تفضيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند .

 

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

درجمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، ممنوع است .

چاپ | ارسال به ديگران  |