پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جنگل
جنگل
 

شرح وظايف اداره جنگلداري و جنگلكاري :

 1- شناسايي عرصه ها و رويشگاههاي جنگلي استان و مطالعه و بررسي تيپ ها و گونه هاي موجود در اين عرصه ها منطبق بر جنگل شناسي مناطق خشك و نيمه خشك.

2- تدوين و بررسي طرحهاي مديريت منابع جنگلي و ارائه آن به كميته فني استان و دفتر امور منابع جنگلي و اجراي طرحهاي موصوف پس از تصويب در مراجع ذيربط.

3- شناسايي و تعيين عرصه هاي داراي گونه هاي ژنتيكي با ارزش (ذخيره گاههاي جنگلي) در سطح استان و تدوين طرح و ارائه آن به كميته فني استان بر اساس شرح خدمات مربوطه.

4- برنامه ريزي در جهت توسعه و احياء و غني سازي جنگلهاي استان از طريق طرحهاي اجرايي(مديريت منابع جنگلي و...)

5- شناسايي عرصه هاي مستعد جهت تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري، اعم از فضاي سبز و پاركهاي جنگلي در سطح استان.

6- فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت مردم در اجراي پروژه هاي بخش جنگل.

7- انجام طرحهاي مطالعاتي كاربردي در زمينه جنگلهاي استان.

8- برآورد و پيش بيني اعتبارات براي اجراي طرحها و نظارت بر آن.

9- نظارت بر جمع آوري بذور و توليد نهال با گونه هاي مختلف و مديريت نهالستانهاي استان منطبق بر توسعه تكنولوژي.

10-تامين نهال ارگانها، نهادهاي دولتي، بخشهاي خصوصي و طرحهاي مربوط به اداره كل منابع طبيعي استان در جهت تحقق طرح ملي نهضت سبز.

11-نظارت بر عمليات اجرايي طرح هاي مصوب.

12-تهيه آمارهاي مختلف مربوطه و استنتاج آمارها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و ارائه آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.

جنگل‌هاي استان خراسان رضوي

استان خراسان رضوي با داشتن حدود 77/12 ميليون هكتار وسعت داراي اقاليم مختلفي بوده بطوريكه شمال آن را مناطق كوهستاني نيمه خشك و يا در برخي موارد نيمه مرطوب و مانند ارتفاعات هزار مسجد، و مركز و جنوب آن را مناطق خشك و بياباني در برگرفته است كه در هر كدام از اين مناطق با توجه به شرايط و توانمنديهاي خاص حاكم بر آنها، جوامع جنگلي متفاوتي شكل گرفته است.

بطور كلي استلن خراسان رضوي از نظر تقسيمات رويشي گياهي جز ناحيه ايران توراني به حساب ميايد. جنگلهاي اين استان نيز به تبعيت از شرايط اقليمي‌حاكم بر آن به دو دسته جنگلهاي نيمه خشك تا نيمه مرطوب و جنگلهاي خشك و بياباني تقسيم مي‌گردند. مساحت كل جنگلهاي استان خراسان رضوي بر اساس تقسيمات نقشه پوشش استان 930015 هكتار بوده كه تقريبا معادل 28/7 دردصد مساحت استان را شامل مي‌شود.

 معرفي جوامع جنگلي شاخص استان خراسان رضوي:

1-      جوامع بادامشك:

گونه اصلي اين جوامع را گونه بادامشك ياAmygdalus scopariaتشكيل مي‌دهد. اين جوامع در تمامي‌نواحي كوهستاني مركزي و جنوبي استان پراكنش دارند. مهمترين جوامع بادامشك را مي‌توان در حوزه شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف و گناباد مشاهده نمود.

2-   جوامع بنه:

جوامع بنه گاها يا داراي گونه بنه با نام علميPistacia muticaبصورت خالص بوده و يا در برخي موارد، علاوه بر گونه بنه گونه خنجوك Pistacia khinjokنيز بصورت پراكنده در آن حضور دارد.

اين جوامع بنه نيز عمدتا در نواحي كوهستاني جنوب و مركز خراسان در شهرستانهاي خواف، تايباد گناباد حضور چشمگيري دارند.

3- جوامع بنه – بادامشك:

اين جوامع نسبت به ساير جوامع از وسعت بيشتري برخوردار است. با توجه به شرايط خاص ارتفاعي عمدتا در برخي نواحي غالبيت با گونه بنه و در برخي مناطق با گونه بادامشك است. مهمترين جوامع بنه بادامشك استان در شهرستانهاي بردسكن، تايباد، كاشمر و گناباد به چشم ميايد.

4- جوامع ارغوان:

از مهمترين رويشگاههاي جوامع جنگلي ارغوان در استان مي‌توان به دامنه هاي ارتفاعات بينالود در اطراف مشهد – ارتفاعات جنوبي درگز و بردسكن اشاره نمود.

5- جامعه پده:

اين جامعه بصورت يك لكه كوچك در منطقه جهانباني سرخس واقع در شمال شرق استان مشاهده مي‌گردد كه طي ساليان متوالي بر اثر قطع و تخريب قسمت اعظم آن از بين رفته و بخش اندكي از آن امروزه باقي مانده است. علاوه بر گونه پدهPopulus euphratica، گونه گز نيز بصورت همراه در اين جوامع مشاهده مي‌گردد.

     6-جوامع ارس:

عمده ترين رويشگاههاي ارس استان در مناطق كوهستاني و ارتفاعات شمال استان در حوزه شهرستانهاي كلات، قوچان،چناران و درگز قرار دارد كه بعضا از بهترين رويشگاههاي ارس ايران نيز محسوب مي‌گردند. علاوه بر موارد فوق جوامع ارس به صورت پراكنده در حوزه شهرستانهاي فريمان، تربت حيدريه، تربت جام، سرخس، كاشمر، سبزوار و رشتخوار نيز حضور دارند.

7- جامعه پسته وحشي:

اين جامعه با نام علمي Pistacia veraجز رويشگاههاي جنگلي خاص اين استان بوده كه در ساير نقاط ايران مشاهده نمي‌گردد. جنگلهاي اين جامعه كه بعضا حتي در سطوح جهاني حائز اهميت مي‌باشند در حوزه شهرستانهاي كلات، سرخس، درگز و مشهد حضور دارند. لازم به توضيح است كه موارد فوق تنها به اختصار به معرفي جنگلهاي استان پرداخته است. بديهي است معرفي بهتر و كاملتر هر يك از اين جوامع و شناسايي رويشگاههاي آنها و نيز بررسي و مطالعات و طرحهاي در دست اجراي اين اداره در هر يك از مناطق استان در آينده در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

چاپ | ارسال به ديگران  |