پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مرتع
مرتع
 

شرح وظايف اداره مرتع:

1 – مميزي مراتع و صدور پروانه مرتعداري براي بهره برداران ذيحق در مرتع با رعايت مفاد بخشنامه و دستورالعمل مميزي مراتع ( ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مرتع به منظور چراي دام ).

2 – تهيه طرح هاي مرتعداري در عرصه هاي مميزي شده ( سامان عرفي ) تصويب در كميته فني و واگذاري آن به نماينده بهره برداران ذيحق در مرتع به مدت 30 سال در چارچوب قرارداد مرتعداري.

3 – نظارت و اجراي طرحهاي مرتعداري مصوب و واگذاري شده با مشاركت بهره برداران.

4 – هدايت مرتعداران در تشكيل تعاوني هاي مرتعداري.

5 – كمك به تهيه و تامين نهادهاي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي مرتعداري واگذار شده.

6 – هدايت و معرفي مجريان طرح هاي مرتعداري در جهت بيمه مراتع و دريافت تسهيلات بانكي و ديگر امكانات مورد نياز ، برابر مفاد طرح مرتعداري و سياست هاي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور.

7 – كنترل و تمديد پروانه هاي مرتعداري و وصول حقوق دولت.

8 – اجراي پروژه هاي مديريت چراي دام.

9 – اجراي پروژه هاي تبديل ديمزارهاي كم بازده به مراتع در چارچوب قرارداد با متقاضيان.

10 – پيگيري و هماهنگي در جهت تهيه طرح هاي تعادل دام و مرتع و اجراي آن با مشاركت معاونت و مديريتهاي ذيربط در سازمان جهاد كشاورزي استان.

11 – رسيدگي به داد خواستهاي دريافتي.

12 –پيگيري در جهت آموزش مجريان طرح ها و بهره برداران از مراتع و ترويج دست آوردها سياستهاو پروژه هاي مربوط به مراتع.

13 – توليد بذور گياهان مرتعي و نهال مورد نياز به منظور پشتيباني طرحهاي مرتعداري.

14 – اجراي طرح پايش طرح هاي مرتعداري.

15 – پيش بيني و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات مراتع.

16 – بازنگري طرحهاي مرتعداري كه دوره اجراي آنها بپايان رسيده است.

17 – پيگيري تامين علوفه در راستاي پشتيباني طرحهاي مرتعداري مصوب.

18 – پيگيري مشكلات حقوقي بهره برداران در مميزي مرتع وطرحهاي مرتعداري در مراجع ذيصلاح(شهرستان واستان).

19 – حمايت مالي واعتباري با بهره گيري از اعتبارات مصوب سازماني در صورتيكه مجريان توان مالي دراجراي پروژه هاي طرحهاي مصوب را نداشته باشند.

مراتع استان خراسان رضوي

وسعت استان خراسان رضوي معادل 12772500 هكتار مي‌باشد كه از اين سطح 8784495 هكتار آن را مراتع تشكيل مي‌دهند. مراتع ييلاقي بيشتر در ارتفاعات شهرستانهاي شمالي استان قوچان – چناران و قسمتي از نيشابور- درگز و مراتع قشلاقي در قسمت هاي شرقي و جنوبي استان از جمله شهرستانهاي كاشمر, سبزوار, سرخس, تايباد, خواف, تربت جام و فردوس قرار دارد.

  بهره برداران عرفي مراتع

بهره برداران عرفي به كساني اطلاق مي‌شود كه مبادرت به چراي دام در عرصه هاي طبيعي استان نموده و به سه دسته تقسيم ميشوند:

1 عشاير كوچ رو: مرتعداراني هستند كه جزء نظام خاص اجتماعي عشايري بوده و براي تعليف دامهايشان كوچ مي‌كنند.جمعيت انساني وابسته به مراتع دربخش عشايري خراسان رضوي 10066 خانوار ميباشد.اين گروه بيشترين وابستگي را به مراتع دارندو همه ساله مسير ييلاق,ميان بند وقشلاق را طي ميكنند. مناطقي ييلاقي استان بيشتر شامل ارتفاعات و مناطق سردسير شمالي و مراتع قشلاقي شامل مراتع هموار و دشتهاي گرم استان مانند كاشمر، سرخس مي‌باشد.

تعدادي از عشاير استان به استانهاي مجاور از جمله گلستان كوچ نموده و جزء مرتعداران ذينفع استان مربوطه نيز محسوب مي‌گردند.

2- روستائيان دامدار:به مرتعداراني اطلاق مي‌شود كه از مراتع اطراف روستا بهره برداري مي‌كنند و داراي تعداد دام كمي‌هستند. اين بهره برداران داراي دام سنگين نظير گاو بومي، گاو دورگ، شترو تك سميان نيز هستند. جمعيت انساني وابسته به مراتع در بخش روستائيان دامدار در خراسان رضوي 74000 خانوار مي‌باشد و وابستگي اين خانوارها به مراتع متفاوت است و اين گروه در سراسر استان پراكنده هستند.

 

3- دامدار روستائي:به مرتعداراني اطلاق مي‌شود كه درروستا يا مرتع ساكن بوده و جهت تعليف دام خود حداقل يك فصل كوچ مي‌نمايند كه اين كوچ در پاره اي از موارد به ييلاق و در برخي از موارد به قشلاق مي‌باشد. اين گروه فاقد ساختار عشايري هستند. جمعيت انساني وابسته به مراتع در بخش دامدار روستائي در خراسان رضوي 75000 خانوار مي‌باشد كه اين گروه علاوه بر دام سبك تعدادي دام سنگين در اختيار دارد كه وابستگي اين دامها به مرتع نيز متفاوت است.

چاپ | ارسال به ديگران  |