پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره حفاظت و حمایت
اداره حفاظت و حمایت
 

 رئیس اداره : محسن زارع

شرح وظايف اداره حفاظت وحمايت :

- تدوين سياستها، راهبردها وارائه خط مشي هاي كلي واجرايي بخش حفاظت وحمايت

    - بررسي ومطالعه علل وعوامل تخريب وسهم بندي هريك از عوامل وبرنامه ريزي جامع درخصوص كاهش اثرات ومتوقف نمودن روند آنها درقالب ارائه دستورالعملهاي فني واجرايي حفاظت وحمايت به واحدهاي اداره كل

    - بررسي، مطالعه، تهيه وتنظيم طرحها، برنامه ها ودستورالعملهاي فني واجرايي حفاظت وحمايت وتصويب درشوراي حفاظت وابلاغ آن به ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري جهت اجرا

-  بررسي، نظارت وارزيابي عملكرد طرح هاي حفاظتي وحمايتي مورد اجراي ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري وارائه راه حل هاي مناسب دراين خصوص

 - برنامه ريزي وپيش بيني لازم به تامين منابع اعتباري ونظارت برجذب وهزينه كردن اعتبارات درخصوص طرح هاي مرتبط حفاظتي وحمايتي

    - تهيه وتدوين ضوابط حمل محصولات فرعي واصلي جنگلي ومرتعي وبياباني باهماهنگي وهمكاري باواحدهاي ذيربط

   -  تدوين ضوابط ومعيار هاي بهره برداري از معادن بمنظور كاهش آثار تخريبي معادن ونظارت بر اجراي آنها

   -  تهيه وتدوين چارچوب ها وضوابط ومعيارهاي حفاظتي وحمايتي درطرحهاي اجرايي وعمراني ونظارت بررعايت آنها باهماهنگي وهمكاري باواحدهاي ذيربط

 -   همكاري بايگان حفاظت بمنظور تهيه دستورالعملهاي لازم جهت ساماندهي، سازماندهي واستقرار واحدهاي يگان حفاظتي درعرصه هاي استان

   -  استفاده از قابليت ها وتوانمندي هاي درون وبرون سازماني در زمينه امور حفاظتي وحمايتي

    - هماهنگي وهمكاري باساير واحدهاي ستادي جهت انجام ماموريتهاي محوله

   -  جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات بخش حفاظت وحمايت مربوطه واستفاده از آن جهت برنامه ريزي وارائه به سازمان

 -   شناسائي تجهيزات وامكانات وتكنولوژي جديد مؤثر درامر كاهش تخريب وتدوين برنامه بكارگيري آنها در واحدهاي حفاظتي وحمايتي اداره كل

 -   همكاري باواحدهاي مرتبط درجهت تبليغ وترويج فرهنگ حفاظت وحمايت از منابع طبيعي

 -   برنامه ريزي ونظارت در عمليات گشت نيروهاي حفاظت با هدف جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و قاچاق چوب و پيگيري تخلفات انجام شده .

 -    برقراري ارتباط بامراكز آموزشي وتحقيقاتي درخصوص بهره گيري از آخرين تحقيقات علمي وهمكاري ومشاركت دراجراي تحقيقات كاربردي علوم وفنون حفاظت وحمايت از منابع طبيعي

 -   ايجاد پوشش هاي حمايتي وقضايي وحقوقي لازم از نيروهاي حفاظتي وحمايتي

-.پيگيري لازم جهت احداث،تكميل و مرمت ساختمان هاي حفاظتي

-.برنامه ريزي و نظارت بر اجراي عمليات شناسائي كنترل وعند الزوم مبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي و مرتعي

-.مطالعه و تهيه طرح،راه اندازي،تجهيز و نگهداري شبكه راديوئي اداره كل(بيسيم)             

- .مطالعه وتهيه طرحهاي جايگزيني سوختهاي مناسب به جاي سوخت هيزمي با هدف جلوگيري از بوته كني و قطع اشجار  

چاپ | ارسال به ديگران  |