پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره استعدادیابی
اداره استعدادیابی
 

شرح وظايف اداره استعداديابي وبهره برداري از اراضي :

 استعداديابي اراضي باهدف شناسائي وتعيين قابليت اراضي براي بهره برداريهاي كشاورزي وغيركشاورزي و واگذاري آن از طريق سازمان جهاد كشاورزي (امور اراضي)

مراحل انجام كار:

1- بررسي درخواست واصله از امور اراضي وانطباق موقعيت پيشنهادي از جهت ممنوعيت ها ومحدوديت ها درواگذاري اراضي.

2- تكميل فرم اعلام وضعيت وتهيه نقشه موقعيت زمين انتخابي توسط اداره منابع طبيعي شهرستان وبررسي آن در اداره استعداديابي.

3-     پيگيري لازم براي پياده نمودن قطعه زمين انتخابي برروي نقشه هاي اصلي توسط اداره فني و مهندسي.

4-     بررسي موقعيت زمين شناسائي شده ازجهت صدور سند مالكيت ونداشتن معارض قانوني.

5- بررسي موقعيت زمين انتخابي از جهت واقع شدن درمحدوده پروانه چرا ورعايت تبصره يك ماده47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

6-     معرفي زمين شناسائي شده به مديريت امور اراضي جهت انجام ساير تشريفات قانوني واگذاري اراضي.

7-   صدور مجوز تحويل وتحول پس از اعلام مديريت مزبور مبني بر موافقت كميسيونهاي كشاورزي وغيركشاورزي باواگذاري زمين، به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.

8- تفكيك قطعه مورد واگذاري بنا به درخواست واعلام مديريت امور اراضي جهت انتقال قطعي اراضي بنام مجري طرح.

9-     تنظيم صورتجلسه وتحويل وتحول اراضي واقع در محدوده وحريم شهرها به سازمان مسكن و شهرسازي.

10- پيگيري لازم درخصوص پرونده هاي موضوع كميسيون ماده34 (اراضي تصرفي) و رفع ايرادات واشكالات آنها وتفكيك وانتقال قطعي اراضي مزبور به متقاضيان.

11- پيگيري درخواست واگذاري اراضي ملي ودولتي دستگاههاي دولتي ازطريق تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كميسيون مستندسازي).

12- ارائه گزارش آمارعملكرد سه ماهه به سازمان متبوع.

13- شركت درجلسات استاني و شهرستانها.

14- پاسخگوئي به نامه ها و ارباب رجوع.

چاپ | ارسال به ديگران  |