پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور پیمانها
امور پیمانها
 

 مسئول : فاطمه یوسفی

شرح وظايف امور پيمانها و قراردادهاي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري :

1- بررسي كفايت گزراش (شناخت پروژه) و مدراك و مستندات واصله از واحد متقاضي مناقصه.

2- بررسي اسنادمناقصه دريافتي از واحدمتقاضي به منظورتطبيق با قوانين و مقررات.

3- تهيه برنامه زماني مناقصه.

4- انجام مراحل فراخوان مناقصه.

5- فروش يا تحويل اسنادمناقصه به مناقصه گران و دريافت پيشنهادات.

6- انجام وظائف مربوط به دبيرخانه كميسيون مناقصات.

7- انجام وظائف مربوط به دبيرخانه هيئت انتخاب مشاور.

8- انجام وظائف مربوط به دبيرخانه كميته فني وبازرگاني.

9- تنظيم پيمان براساس اسناد ومصوبات كميسيون مناقصات وپيگيري انجام مراحل انعقادوابلاغ پيمان پس از تائيد اداره حقوقي.

10- نظارت موردي برنحوه اجراي قراردادهاي منعقده حسب دستورمافوق.

11- پيگيري اجراي ضوابط ومقررات پيمان در موارد خاص بنا به دستورمقام مافوق.

12- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات جهت ارزشيابي پيمانكاران ومشاوران با همكاري واحدهاي ذيربط وارسال نتايج به مراجع ذيصلاح.

13- استفاده ازنرم افزارمناسب جهت ثبت ونگهداري اطلاعات قراردادهاونتايج ارزشيابي پيمانكاران ومشاورين طرف قرارداد.

14- بررسي مستندات ترك تشريفات مناقصه ومزايده(واصله ازواحدمتقاضي)وپيگيري مراحل اداري آن.

15- اجراي نظام مستندسازي واطلاع رساني مناقصات.

16- بررسي مستندات وپيگيري انجام مزايده تامشخص شدن برنده.

17- انجام ساير امورمرتبط طبق دستورمقام مافوق.

چاپ | ارسال به ديگران  |