پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اهداف و وظایف
اهداف و وظایف
 

برخی از وظایف ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری به شرح زیر است :

1 ـ حفاظت مستمر همه جانبه ازحدود و ثغوز منابع ملی وطبيعی ، جنگلها ومراتع حفاظتی و ذخاير جنگلی با استفاده از کلیه توانمندی های سازمانی

2 ـ انجام مطالعات و شناسائی و شناخت ظرفيتهای منطقه ای و تهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليد نهال

3 ـ انجام مطالعات و شناسائی مناطق جنگلی برای اعمال مدیریت بر منابع جنگلی

4 ـ بررسی و مطالعه و تهیه آمار منابع جنگلی و تجزیه و تحلیل آن برای دستیابی به بهترین روش فن جنگلداری

5 ـ بررسی و مطالعه و تهیه طرحهای مدیریت منابع طبیعی جنگلی اعم از طرحهای جنگلداری

6 ـ پرورش جنگل و تنظیم برنامه های مربوطه و ساماندهی خروج دام از عرصه های جنگلی

7 ـ توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق و ذخائر جنگلی و امور مراقبتی و نگهداری از مناطق مذکور

8 ـ برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع و مميزی و تنسيق و تعيين ظرفيت مجاز استفاده از مراتع

9 ـتهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی

10 ـ پيگيری درجهت تشکل دامداران و بهره برداران و مجريان طرحهای مرتعداری و همکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان

11 ـ تشکيل کميته و شبکه های موظف و مردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی در منابع ملی و طبيعی

12 ـ تهيه و توزيع وسائل و لوازم مخابراتی و بی سيم و اطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف و اطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی

13 ـ ايجاد هماهنگی بمنظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت از منابع ملی و طبيعی و جلب همکاری ساير مقامات دولتی و مردمی

14 ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها و مراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی

15 ـ تهیه لوایح دعاوی و حضور در محاکم و مراجع قضائی بمنظور حل و فصل دعاوی مطروحه با وظایف واحدهای منابع طبیعی در محاکم و مراجع مختلف

16 ـ احداث بنا و ساختمان و سازه های موردنیاز و جاده در عرصه های منابع ملی و طبیعی و تهیه نقشه های ممیزی و تفکیک انفال

17 ـ بررسی و مطالعه و تهیه طرحهای بهره برداری از منابع ملی و طبیعی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی

18 ـ تنظیم قراردادها و برنامه های بهره برداری مطابق طرحهای مصوب و دستورالعلمهای اجرائی و اخذ مطالبات و درآمدهای مربوطه و اعلام آن به مراجع ذیربط

19 ـ ايجاد و تجهيز تفرجگاهها و پارکهای جنگلی و طبيعی و دست کاشت

20 ـ مطالعه و بررسی مناطق بیابانی و کویری و شناخت کانونهای بحرانی بیابان زدائی

21 ـ تهیه و اجرای طرحهای بیابان زدائی و تثبیت شن

22 ـ تنظیم برگ تشخیص جهت انتشار در آگهی قانونی مربوط

23 ـ جمع آوری وتنظيم کليه آمار واطلاعات عملکردها واستنتاج آماری وتهيه گزارش وتحليل های آماری

24 ـ بررسی و مطالعه و برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه ها و خسارتهای زیست محیطی و افزایش بهره وری

چاپ | ارسال به ديگران  |