پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حقوق شهروندی
حقوق شهروندی

 منشور حقوق شهروندي وزارت جهاد كشاورزي 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 

مقام معظم رهبري : روحيه خدمتگزاري ، خاكساري ، تواضع در مقابل مردم و شناخت مردم براي خودتان حفظ كنيد كه اين نعمت بزرگي است .

اصول حاكم بر منشور حقوق شهروندي وزارت جهاد كشاورزي 

اصل برابرياصل شهروند مداري 

اصل احترام و اعتماداصل شفافيت 

اصل پاسخگويياصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي 

اصل تعهد و وفاداري به سازماناصل به كارگيري مهارت و تخصص 

  

مفاد منشور حقوقي شهروندي كارمندان وزارت جهاد كشاورزي 

1- در انجام فعاليتهاي سازماني نظم و انضباط را رعايت نموده و در محل كار خود حضور به موقع داشته باشيم

2-در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم

3-سعي نماييم تا دانش خود در زمينه فعاليت هاي سازماني به روز نگه داشته و آن را با توانمندي و ابتكار خود درانجام فعاليتهاي اداري و سازماني بكار گيريم

4-براي ايده ها و افكار جديد ارزش قائل شده و در جهت جاري سازي آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش نماييم.

5-در جهت ارتقاي بهره وري نظام اداري از طريق افزايش اثربخشي و كارايي در حيطه فعاليت خود تلاش نماييم

6-از امكانات، تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها كوشا باشيم

7-در انجام امور و وظايف محوله سازماني روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي و غيره تأثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد.

8-روحيه انتقاد پذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليت هايمان قلمداد كنيم

9-هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم

نحوه رفتار و برخورد با اربابين رجوع و همكاران 

1-مردم و شهروندان به عنوان ذيحقان براي نظام اداري تلقي مي شوند، تلاش مي كنيم با ايجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد نماييم

2-به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم

3-خواسته هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به وي ارائه دهيم

4-به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشيم

5-به نظرات، پيشنهادات و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه نماييم0

6-به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم

7-سعي كنيم فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.

8-روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليت هاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذير باشيم

9-روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم

10-دانش، تجربه و توانمنديهاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده و در ارتقاء توانمنديهاي آنان كوشا باشيم

11-تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز نماييم

 دبيرخانه كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي

چاپ | ارسال به ديگران  |