پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مسئول طرح و برنامه
مسئول طرح و برنامه

مسئول طرح و برنامه

مسئول اداره : مهرناز فرزاد -شماره داخلی : 05138011388

شرح وظايف:

1- كمك و تشريك مساعي در انجام امور محوله به معاون برنامه ريزي و پشتيباني اداره كل

2- نظارت بر حسن اجراي كليه امور مربوط به طرح و برنامه ريزي بودجه اداره كل

3- مطالعه- تحقيق و بررسي و تعيين و پيشنهاد و اولويت اجراي برنامه ها و طرحها و پروژه هاي مرتبط اداره كل طبق وظايف مصوب

4- مطالعه و بررسي امور مربوط به بودجه بندي- بودجه ريزي طرحها و برنامه ها و تطابق آن با بودجه هاي برنامه اي و صدور دستورالعمل هاي لازم و ضروري در مورد تنظيم بودجه اداره كل

5- تهيه و تنظيم و ارسال پيش نويس موافقت نامه طرحهاي در دست تهيه و اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جهت مبادله موافقت نامه و پيگيري لازم تا مرحله تصويب

6- مطالعه و بررسي برنامه ها و طرحهاي منابع طبيعي تدوين شده و تكميل و تعديل برنامه هاي حال و آتي استاني

7- بررسي و نظارت بر عملكرد اجرائي طرحها و پروژه ها و تطبيق آن با اهداف برنامه و اهداف مندرج در موافقت نامه ساليانه و تجزيه و تحليل و مقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده

8- همكاري و شركت در گردهمائيها و جلسات گروه هاي برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بخش منابع طبيعي استان

9-هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات درآمدي اداره كل

10-انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 
چاپ | ارسال به ديگران  |