پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره امور اداري، رفاه و پشتيباني
اداره امور اداري، رفاه و پشتيباني
 

اداره امور اداري، رفاه و  پشتيباني

سرپرست اداره : حسین   چمنی دیسفانی  - داخلی - 05138011115

شرح وظايف:

1- تقسيم كار، هدايت و رهبري و كنترل و نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي

2- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار

3- شركت در جلسات و مطالعه قوانين و مقررات و پيش بيني امكانات مورد نياز

4- ايجاد هماهنگي و تماس با مسئولين و تائيد و امضاء اسناد مدارك

5- نظارت بر چگونگي اجراي وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها

6- كنترل و نظارت بر حسن اجراي قوانين، بخشنامه ها ، آئين نامه ها و ضوابط اجرايي

7- نظارت در تهيه آمار پرسنلي و پيش بيني ملزومات اداري

8- نظارت بر امر حضور و غياب كاركنان

9- نظارت بر ارزشيابي سالانه كاركنان تحت سرپرستي

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

چاپ | ارسال به ديگران  |