پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره امور بیابان
اداره امور بیابان

                            شرح وظایف اداره امور بیابان

1) تعیین نیاز ها و اولویت های مطالعاتی در راستای اهداف و سیاست های دفتر امور بیابان

2) پیشنهاد نیاز های مطالعاتی طرح های اجرایی مدیریت مناطق بیابانی  کنترل کانون های فرسایش بادی و مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی به دفتر امور بیابان

3) نظارت برتهیه طرح های اجرايی مدیریت جامع منابع طبیعی

4) نظارت بر وضعیت جمع اوری بذر  تولد نهال و اعلام نیاز ها و مازاد ان ها به دفتر ستادی

5) پیگیری نظارت بر اجرای طرح مدیریت جامع منابع طبیعی مطابق استاندارد ها و دستور العمل های فنی بمنظور حفاظت از انها و کنترل و کاهش عوامل مخرب بیابان زا

6)پیگیری امور مربوط به اجرای طرحهای مشارکتی و بررسی راههای قانونی جلب مشارکت مردم و دستگاهها

7) پیگیری امور مربوط به خشکسالی در حوزه مناطق بیابانی استان

8) همکاری در برگزاری جلسات مشترک با ادارات ترویج  حفاظت  یگان و ... در اداره کل بمنظور جلب مشارکت بهره برداران و کاهش عوامل تخریب در مناطق بیابانی

9) نظارت مستمر بر اجرای طرحها و پروژه های مقابله با بیابانزایی بر اساس استاندارها و دستورالعمل های فنی دفتر امور بیابان

10) پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای اجرایی و بخشنامه های ابلاغ شده دفتر امور بیابان در استان

11) همکاری با اداره طرح و برنامه در مبادله موافقتنامه های استانی و ملی تا ابلاغ نهایی و تخصیص اعتبارات موافقتنامه های مربوطه

12) فراهم نمودن شرایط مناسب جهت اجرای مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد باتوجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی استان

13) اجرای پایلوت های پروژه های بین المللی از جمله ترسیب کربن با موافقت دفتر امور بیابان

14) انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف اداره

 
چاپ | ارسال به ديگران  |