پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سند راهبرد جدید
سند راهبرد جدید

 راهبرد مشارکت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری

استناد قانونی:

مطابق با بند 2 ماده تصویب نامه شورای عالی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 95/12/28 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها ، فرایندها ، فرایندها تصمیمات و اقدامات را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

متن راهبرد:

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه کسب و کار را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

چاپ | ارسال به ديگران  |