پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فایل های آگاهی بخش
فایل های آگاهی بخش

/UploadedFiles/XFiles/khorazavi/Reshve-farhang.pdf  =  نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری 

 

/UploadedFiles/XFiles/khorazavi/Reshve-jameeh.pdf  =  تأثیر رشوه در واپسگرایی جامعه

 

/UploadedFiles/XFiles/khorazavi/Reshve-nezam-edari.pdf =  آسیب شناسی، رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

 

/UploadedFiles/XFiles/khorazavi/Reshve-pishgiri.pdf  =  پيشگيری از رشوه و ضرورت مقابله با آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |