پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت فنی
معاونت فنی

 اداره امور بیابان

 

   * میزان اعتبار مصوب استانی در سال99  برای بخش بیابان معادل 27744 میلیون ریال و برای ترسیب کربن 7360 میلیون ریال و میزان تخصیص و هزینه شده 11241 میلیون ریال برای بیابان و 983 برای ترسیب کربن می باشد.

   * میزان اعتبار مصوب ملی  در سال 99معادل 136535 میلیون ریال و میزان تخصیص 147437 میلیون ریال        می باشد.

   * پروژه های اجرا شده در سال 99

     آبیاری و مراقبت سنواتی در شهرستانهای سبزوار سرخس کاشمر گناباد مه ولات نیشابوربجستان بردسکن تایباد و تربت حیدریه جمعا به مساحت3800 هکتار

      اجرای طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت در شهرستانهای گناباد تربت جام تایباد و خواف جمعا به مساحت 1900هکتار

      تهیه طرح مدیریت جنگل های دست کاشت در شهرستانهای رشتخوار داورزن و گناباد به مساحت 10000 هکتار

      تهیه طرح اجرایی کنترل کانون های فرسایش بادی در شهرستانهای مشهد درگز و تربت جام به مساحت 5000 هکتار

   اجرای طرح مدیریت رواناب در شهرستانهای گناباد سبزوار سرخس تربت جام خواف رشتخوار نیشابور و داورزن به مساحت 800 هکتار

     ایجاد تله رسوب گیر در شهرستان گناباد به میزان 44 کیلومتر

     ایجاد بادشکن غیر زنده در شهرستان گناباد به میزان 2/5کیلومتر

     نهالکاری در شهرستانهای نیشابور گناباد بجستان و سرخس به مساحت 400 هکتار

    اجرای سیستم چرایی و قرق در شهرستانهای نیشابور تربت جام سبزوار گناباد سرخس رشتخوار و داورزن به مساحت 3000 هکتار

    ساماندهی و کنترل چرای دام در شهرستانهای بیابانی به مساحت 5000 هکتار

 

 

اداره امور مراتع

 

اعتبار مصوب : هفت میلیارد و ششصد میلیون تومان

اعتبار تخصیصی پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان

پروژه ها :

*پروژه های بیولوژیک بیو مکانیک و مدیریتی  به مساحت 9000  هکتار

* مدیریت چرا در سطح 300 هزار هکتار

*بذرکاری و کپه کاری 3080 هکتار

*بذرکاری و کپه کاری گیاهان دارویی 3000 هکتار

*ذخیره نزولات 1275 هکتار

*قرق احیایی 9000 هکتار

*مراقبت و آبیاری 277 هکتار

*نهالکاری و بوته کاری 245 هکتار

*بهره برداری از گیاهان دارویی و محصولات فرعی جنگل 500  تن

 

اداره جنگلداری و جنگلکاری

میزان اعتبار مصوب :  50   میلیارد ریال

نهالکاری (توسعه جنگل)  650 هکتار

تهیه و تولید نهال   1 میلیون اصله

توسعه جنگل با نهال      40 هکتار

نگهداری مناطق قرق و احیایی    100 هکتار

حفاظت و قرق  1384 هکتار

بهره برداری 2500 هکتار

نگهداری و تجهیز پارک جنگلی   2110 هکتار

نظارت بر بهره برداری از طرح های منابع طبیعی 2500 هکتار

شناسایی و تدقیق ذخیره گاههای جنگلی 4312 هکتار

اجرای جنگلکاری مشارکتی اقتصادی 108 هکتار

اجرای طرح زراعت چوب در اراضی ملی و مستثنیات 547 هکتار

احاله مدیریت پارکهای جنگلی 10 مورد 1999 هکتار

میزان چوب استحصال شده در سال 96222 تن

 

 

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |